Cửa hàng bánh mì Hà Nội(84-8) 39 626 437   

(84-8)