Điểm tâm bò né, bò kho, bánh mì, hủ tiếu(84-8)  

(84-8)