Hệ thống cửa hàng Cháo Ăn Liền(84-8) 22 154 444  

(84-8)