Cháo vịt Thanh Đa - Gốc Nhà Lá(84-8) 22 349 044  

(84-8)