Miến gà gia truyền Thiện Chân(84-8) 38 469 712  

(84-8)