Bún bò Huế 3A3(84-8) 38 293 526  

http://www.bunbohue3a3.com