Nhà hàng món Huế Phan Xích Long08.7106.6614  

http://www.nhahangmonhue.vn/