Nhà hàng món Huế Crescent mall08.7106.6611  

http://www.nhahangmonhue.vn/