Nhà hàng Đồng(08) 3932 0588  

http://www.nhahangdong.com.vn/nhahangdong.htm