Nhà hàng món Huế Vincom center B08.7106.6610  

http://www.nhahangmonhue.vn/