Nhà hàng món Huế Nguyễn Tri Phương08.7106.6609  

http://www.nhahangmonhue.vn/