Nhà hàng món Huế Nguyễn Văn Trỗi08.7106.6605  

http://www.nhahangmonhue.vn/