Nhà hàng món Huế Huỳnh Thúc Kháng08.7106.6608  

http://www.nhahangmonhue.vn/