Phở Hòa Thái(84-8) 39 797 248  

(84-8)  

http://www.phohoathai.com