Nhà hàng món huế Lê Thánh Tôn08.7106.6606  

http://www.nhahangmonhue.vn/