Phở 24 - Cửa hàng 319 Nguyễn Tri Phương(84-8) 39 142 424  

(84-8)  

http://pho24.com.vn