Nhà hàng Ba Con Cừu (Phan Xích Long)(08) 3.517 4969   

http://baconcuu.com.vn/