Nhà hàng Ba Con Cừu (Nguyễn Chí Thanh)(08) 3.938 1085   

http://baconcuu.com.vn/