Nhà hàng Phở Ta(84-8) 36 257 553  

(84-8) 36 257 553   

http://www.phota.com.vn