Nhà hàng iSushi08 38 485 512  

http://isushi.com.vn/