Cơm phở Bắc Hải gia truyền(84-8) 38 210 908  

(84-8)