Nhà hàng CoCa Suki Parkson Hùng Vương08 2222 0396  

http://www.cocasuki.vn/