Công ty TNHH một thành viên Phở Hà(84-8) 38 210 339