Phở bò gia truyền Hương Bắc(84-8) 38 322 559  

(84-8)