Công ty Cp thương mại sản xuất Phở Hai Mươi Bốn(84-8) 38 480 807  

(84-8) 38 480 814  

http://pho24.com.vn