Cơm tấm Thuận Kiều(84-8) 38 562 891  

(84-8)  

http://comtamthuankieu.com.vn