Quán cơm bình dân Bà Mười(84-8) 38 559 196  

(84-8)