Tiệm cơm chay Giác Nguyên(84-8) 38 590 583  

(84-8)