Tiệm cơm Thiên Thiên(84-8) 39 606 856 - 39 630 383   

(84-8)