Lotteria Nguyễn Tri Phương39.239.122  

http://www.lotteria.vn/