Nhà Hàng Phương Nam(08) 38996745 - (08) 35. 121. 361  

http://nhahangphuongnam300.net/