Tiệm cơm gà Hải Nam



(84-8) 38 619 652   

(84-8)