Căn tin - Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2(84-8) 38 273 118