Cơm Tấm Bụi Sài Gòn(84-8) 22 111 777  

(84-8)  

http://www.comtambuisaigon.com