Cơm tấm Thuận Kiều(84-8) 38 339 518 - 38 339 588  

http://comtamthuankieu.com.vn