Cơm tấm Thuận Kiều 9(84-8) 38 230 630   

http://comtamthuankieu.com.vn