Cơm tấm bò kho Lan Phương(84-8) 62 719 064 - 38 367 229