Cơ sở xản xuất Chính Hưng(84-8) 38 550 313 - 38 561 323  

(84-8)