Công ty TNHH thương mại giấy Hoàng Phát(84-8) 38 592 810   

(84-8) 38 555 143