Công ty giấy vi tính Liên Sơn(84-8) 39 100 555   

(84-8) 39 100 666  

http://www.lienson.vn