Cửa hàng màn cửa Kim Hương(84-8) 22 471 986 - 0908 030 944  

(84-8)