Công ty TNHH thương mại dịch vụ Khôi Anh(84-8) 39 798 577   

(84-8) 39 797 578  

http://www.kafabric.com.vn