Cửa hàng bảo hộ lao động Tân Thế Kim - KCN Bình Tân(84) 838165363  

http://tathekimsafety.com