Công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Hàm Rồng(84-8) 62 642 025  

(84-8)