Thiết bị PCCC Ngọc Anh(84-8) 39 556 711  

(84-8) 39 556 711