Thiết bị PCCC Huy Hoàng(84-8) 39 606 788 - 0903 673 837   

(84-8)