Cơ sở trang thiết bị PCCC Tiến Nam(84-8) 39 604 434 - 0903 869 421  

(84-8)