Công ty TNHH TM và DV phòng cháy chữa cháy Tân Long Hải(84-8) 38 302 073  

(84-8)