Công ty thiết bị PCCC Thăng Long(84-8) 38 227 405 - 38 221 827  

(84-8) 38 246 367  

http://thanglongfire.com