Cửa hàng ống nhựa Cường Quyền(84-8) 38 212 812  

(84-8)